ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนชด-ไช้ ค่า-สิน-ไหฺม-ทด-แทน
chót-chái kâa-sĭn-măi-tót-taen

Sounds similar to    About the redesign
    Advertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
    Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.