ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนชด-ไช้ ค่า-สิน-ไหฺม-ทด-แทน
chót-chái kâa-sĭn-măi-tót-taen
Sounds similar toAdvertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide