เครื่องเซ่นไหว้เคฺรื่อง เซ่น ไว่
krêuang sâyn wâi
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish