ขายเป็นเทน้ำเทท่าขาย เป็น เท น้าม เท ท่า
kăai bpen tay náam tay tâa
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish