การเริ่มตั้งครรภ์กาน เริ่ม ตั้ง คัน
gaan rêrm dtâng kan
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish