การเปิดเสรีทางการค้ากาน เปิด เส-รี ทาง กาน ค้า
gaan bpèrt săy-ree taang gaan káa

Sounds similar to    About the redesign
    Advertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
    Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.