การเปลี่ยนแปลงของภาษากาน เปฺลี่ยน แปฺลง ของ พา-สา
gaan bplìan bplaeng kŏng paa-săa

Sounds similar to    About the redesign
    Advertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
    Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.