การเปลี่ยนแปลงของภาษากาน เปฺลี่ยน แปฺลง ของ พา-สา
gaan bplìan bplaeng kŏng paa-săa
Sounds similar toAdvertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide