การคัดแยกพลาสติกกาน คัด แยก พฺล๊าด-ติก
gaan kát yâek pláat-dtìk
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish