การกล่อมเกลาทางการเมืองกาน กฺล่อม เกฺลา ทาง กาน เมือง
gaan glòm glao taang gaan meuang
Sounds similar toAdvertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide