กรมการสื่อสารทหารกฺรม-มะ-กาน สื่อ สาน ทะ-หาน
grom-má-gaan sèu săan tá-hăan
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish